Guss

Kokillenguss
Sandguss
Druckguss

Guss + mechanische Verarbeitung

Kokillenguss
Sandguss
Druckguss

Guss + mechanische Verarbeitung + Drucktest

Kokillenguss
Sandguss
Druckguss

Guss + mechanische Verarbeitung + Montage

Kokillenguss
Sandguss
Druckguss

Guss + mechanische Verarbeitung + Lackierung

Kokillenguss
Sandguss
Druckguss

Guss + Wärmebehandlung + Lackierung + mechanische Verarbeitung

Kokillenguss
Sandguss